بانک پاسارگاد

شماره حساب : 1- 1075097 – 800 317
شماره کارت : 4349 – 0240 – 2910 – 5022
شماره شبا : IR400570031780001075097001
شرمین کیارش پور

بانک ملت

شماره حساب : 4752718701
شماره کارت : 1953 – 3955 – 3372 – 6104
شماره شبا : IR430120000000004752718701
شیما کیارش پور

بانک سامان

شماره حساب : 1 – 3433701 – 20 – 820
شماره کارت : 7536 – 3571 – 8610 – 6219
شماره شبا : IR960560082002003433701001
شرمین کیارش پور

بانک اقتصادنوین

شماره حساب : 1 – 4940397 – 800 – 220
شماره کارت : 7492 – 8309 – 1211 – 6274
شماره شبا : IR44055002208004940397001
شیما کیارش پور