تعرفه تبلیغات در اینستاگرام

500 فالوور واقعی
 • مدت زمان اجای پروژه : 30 روز
 • مدیریت 24 ساعته اکانت
 • بررسی و آنالیز روزانه صفحه اینستاگرام
 • تعریف انواع متن برای کامنت گذاری
 • تعریف انواع متن برای ازسال دایرکت
 • ارسال کامنت در پیج های مرتبط
 • ارسال دایرکت انبوه
 • افزایش فالوور بر اساس پیج رقبا
 • افزایش فالوور بر اساس پیج های مرتبط کاری
 • افزایش فالوور بر اساس هشتگ های مرتبط
 • ارسال گزارشات هفتگی از روند انجام پروژه

190.000تومان

سفارش
1000 فالوور واقعی
 • مدت زمان اجای پروژه : 30 روز
 • مدیریت 24 ساعته اکانت
 • بررسی و آنالیز روزانه صفحه اینستاگرام
 • تعریف انواع متن برای کامنت گذاری
 • تعریف انواع متن برای ازسال دایرکت
 • ارسال کامنت در پیج های مرتبط
 • ارسال دایرکت انبوه
 • افزایش فالوور بر اساس پیج رقبا
 • افزایش فالوور بر اساس پیج های مرتبط کاری
 • افزایش فالوور بر اساس هشتگ های مرتبط
 • ارسال گزارشات هفتگی از روند انجام پروژه

350.000تومان

سفارش
500 فالوور واقعی + محتوا
 • مدت زمان اجای پروژه : 30 روز
 • مدیریت 24 ساعته اکانت
 • بررسی و آنالیز روزانه صفحه اینستاگرام
 • تعریف انواع متن برای کامنت گذاری
 • تعریف انواع متن برای ازسال دایرکت
 • ارسال کامنت در پیج های مرتبط
 • ارسال دایرکت انبوه
 • افزایش فالوور بر اساس پیج رقبا
 • افزایش فالوور بر اساس پیج های مرتبط کاری
 • افزایش فالوور بر اساس هشتگ های مرتبط
 • طراحی سناریو هدفمند به منظور محتوا گذاری
 • محتوا گذاری مرتبط با کسب و کار : 3 پست در هفته
 • محتوا گذاری به صورت استوری : 1 پست در هفته
 • هشتگ گذاری موثر
 • مشخص کردن بهترین زمان انتشار پست ها
 • ارسال گزارشات هفتگی از روند انجام پروژه

400.000تومان

سفارش
1000 فالوور واقعی + محتوا
 • مدت زمان اجای پروژه : 30 روز
 • مدیریت 24 ساعته اکانت
 • بررسی و آنالیز روزانه صفحه اینستاگرام
 • تعریف انواع متن برای کامنت گذاری
 • تعریف انواع متن برای ازسال دایرکت
 • ارسال کامنت در پیج های مرتبط
 • ارسال دایرکت انبوه
 • افزایش فالوور بر اساس پیج رقبا
 • افزایش فالوور بر اساس پیج های مرتبط کاری
 • افزایش فالوور بر اساس هشتگ های مرتبط
 • طراحی سناریو هدفمند به منظور محتوا گذاری
 • محتوا گذاری مرتبط با کسب و کار --- 3 پست در هفته
 • محتوا گذاری به صورت استوری --- 1 پست در هفته
 • هشتگ گذاری موثر
 • مشخص کردن بهترین زمان انتشار پست ها
 • ارسال گزارشات هفتگی از روند انجام پروژه

650.000تومان

سفارش
1500 فالوور واقعی + محتوا
 • مدت زمان اجای پروژه : 30 روز
 • مدیریت 24 ساعته اکانت
 • بررسی و آنالیز روزانه صفحه اینستاگرام
 • تعریف انواع متن برای کامنت گذاری
 • تعریف انواع متن برای ازسال دایرکت
 • ارسال کامنت در پیج های مرتبط
 • ارسال دایرکت انبوه
 • افزایش فالوور بر اساس پیج رقبا
 • افزایش فالوور بر اساس پیج های مرتبط کاری
 • افزایش فالوور بر اساس هشتگ های مرتبط
 • طراحی سناریو هدفمند به منظور محتوا گذاری
 • محتوا گذاری مرتبط با کسب و کار --- 3 پست در هفته
 • محتوا گذاری به صورت استوری --- 2 پست در هفته
 • هشتگ گذاری موثر
 • مشخص کردن بهترین زمان انتشار پست ها
 • ارسال گزارشات هفتگی از روند انجام پروژه
 • ساخت صفحه تجاری اینستاگرام

900.000تومان

سفارش